ساختمانهای هوشمند امروزی

ساختمانهای هوشمند امروزی

تکنولوژی های هوشمند سازی ساختمان همچون KNX, ZWAVE رنگ واقعیت به رویاهای ما در ساختمان هوشمند امروزی بخشیده اند، ساختمان هوشمند این روزها ضمن به حداقل رساندن مصرف انرژی، کنترل تجهیزات منزل را به رویاهای ما نزدیک کرده اند. اجازه بدید یه مثال از رویاپردازی خودم برای شما...